Mathematics
spinty02
2015-11-03 00:03:06
17 − 2v = 41 solve v
ANSWERS
cosmin
2015-11-03 05:14:29

17-2V=41 subtract 17 from both sides-2v =24 v = 24 / -2 = -12v=-12

ADD ANSWER